streda 22. decembra 2010

R3 v Turci

(foto: wikipedia.org)

Európska cesta E77 z ruského Pskova do Budapešti pôjde aj cez Slovensko a cez náš Turiec, ako rýchlostná komunikácia R3. Niektoré úseky tejto cesty sú už v prevádzke (ako napr. obchvat Hornej Štubne), iné sú vo výstavbe a ďalšie sa ešte len plánujú. Vo fáze plánovania je tiež úsek Martin – Horná Štubňa, ktorý sa dotkne aj Turčianskych Teplíc. A to viac, ako by sme si mysleli.

O R3 v Turci sa už čo to popísalo – náš zástupca vo VÚC, Ing. Litva podrobne opísal celý projekt v Teplických zvestiach, predstavitelia mesta zverejnili malú a nezreteľnú mapku na nástenke na Mestskom úrade a na informačnej tabuli pri MsÚ. Témou sa pravidelne zaoberá aj portál turiec.sme.sk. Tieto články načrtli viacero problémov - napr. nesúhlas obyvateľov Diviak, Turčianskeho Michala, Horných a Dolných Rakoviec s tým, že cesta pôjde len niekoľko metrov od ich obydlí. S plánovanými trasami nesúhlasili ani obyvatelia Rakše a Hája. R3 by mala zasiahnuť aj do Chráneného areálu Mošovské aleje v katastri obce Mošovce.

Výstavba R3 sa nášho mesta dotkne ešte na jednom meste. Na mieste, ktorý má každý Tepličan v srdci a kam si každý z nás chodí rád oddýchnuť – do lesoparku Bôr. Ak sa pozrieme na mapku jednotlivých trás (na podrobnú mapku, nie na čierno-bielu mapku v zlom rozlíšení v MsÚ) zistíme, že všetky tri – červená, modrá aj žltá sa pri Bôri spájajú a idú cez miesto, kde sa dnes nachádza pamätník obetiam druhej svetovej vojny, a kde taktiež odpočíva 115 obetí nacistov. Len o kúsok ďalej sa nachádza Chránený areál Žarnovica. Na niekoľkých metroch tak R3 zasiahne do ochranného pásma Národného parku Veľká Fatra, do Chráneného areálu Žarnovica a do miesta odpočinku 115 partizánov. Pamätník, od teplického rodáka akademického sochára Paľa Bána sa tak nevyhne premiestneniu a telá exhumácii.

Bôr nie je len miestom oddychu pre obyvateľov a návštevníkov mesta. V lesoparku našli svoj domov vydry, srny, jelene, flóru zase zastupujú smreky, borovice, jelše, buky, duby a ďalšie. CHA Žarnovica patrí k posledným, málo ovplyvneným potokom, ktoré sa v Turčianskej kotline zachovali bez výraznejších umelých zásahov do koryta a brehovej vegetácie. Žije tu viacero chránených a ohrozených druhov ako vydra riečna, takisto sa tu vyskytuje veľké množstvo rýb.

Rokovania, ktoré bývalé vedenie mesta spolu so starostami ďalších obcí viedlo sa zaoberali len predloženými tromi variantmi a snažili sa dohodnúť na kompromisnej trase, ktorá by neviedla blízko Turčianskych Teplíc ani dedín Háj a Rakša. Všetky tri trasy však sú na jednom mieste totožné, v Bôri. Vedenie mesta sa na rokovaniach o trasách k otázke zásahu R3 do Bôru nevyjadrovalo a dalo by sa usudzovať, že ak nemá námietky, tak s navrhnutým súhlasí. Avšak prednosta MsÚ Peter Matula, ako aj primátor Michal Sygút napísali, že mesto oficiálne nesúhlasí s touto alternatívou. Napísali nám to krátko pred komunálnymi voľbami, po niekoľkých rokoch, počas ktorých im trasa R3 ležala na stole. Preto je na mieste otázka či nešlo len o predvolebný krok.

Rovnako sme s podobnou otázkou oslovili aj jediného zástupcu okresu Turčianske Teplice v žilinskom VÚC Ing. Milana Litvu. V odpovedi sa nás len spýtal, či máme relevantný zdroj, ktorý môže naše tvrdenia podložiť. Správa EIA ešte nebola oficiálne vypracovaná. Po našej odpovedi, že nemáme, a že práve kvôli tomu sa obraciame na neho, sme sa už ďalšieho mailu nedočkali.

Keďže poslanec za náš okres nás ignoroval, rozhodli sme sa osloviť predsedu ŽSK pána Ing. Juraja Blanára, ktorý o.i. odpovedal nasledovné: „Žilinský samosprávny kraj ako dotknutý orgán sa v celom procese posudzovania predmetnej činnosti EIA spolieha na odbornosť spracovania predkladaných zámerov a ani v predloženej správe o hodnotení "Rýchlostná cesta R3 Martin - Horná Štubňa "nemáme relevantný dôvod odbornosť spochybňovať.“

Pán Ing. Blanár mal na mysli správu Posudzovania vplyvu na životné prostredie, ktorú vyhotovuje Ministerstvo životného prostredia. V tejto správe sa o vyššie spomenutých lokalitách píše nasledovné:

„Trasa variantov rýchlostnej cesty R3 sa nachádza v kolízií s kultúrno-historickou pamiatkou a to na konci úseku v lesoparku Bôr, kde sa nachádza pamätník pre obete zo Slovenského Národného povstania v roku 1944.“


Popis: „trasa prechádza cez ochranné pásmo Národného parku Veľká Fatra“
Možnosti opatrení: „minimalizovať zásah, opatrenia proti havárii počas výstavby“

Popis: „trasa križuje Chránený areál Žarnovica“
Možnosti opatrení: „minimalizovať zásah, opatrenia proti havárii počas výstavby“

Popis: „trasa križuje NATURA 2000 Teplica“
Možnosti opatrení: „minimalizovať zásah, opatrenia proti havárii počas výstavby“

Popis: „Pamätník padlým partizánom a lesopark Bôr“
Možnosti opatrení: „Navrhnúť trasu mimo“

Ako vidno z poslednej možnosti opatrení mala by sa dať „navrhnúť trasa mimo“. Správa EIA počíta zo začatím výstavby v roku 2015, preto je najvyšší čas navrhnúť trasu mimo. Milí Tepličania, musíme si uvedomiť, že najlepší čas na to, aby sme vyjadrili svoj nesúhlas s plánovanými trasami R3 je teraz, lebo keď nám náš milovaný Bôr rozbagruje ťažká technika bude už neskoro...

Artur Bekmatov

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára