utorok 13. decembra 2011

Politika umenia vo verejnom priestore


13. 12. 2011, VŠVU, Bratislava

Seminar je kritickou diskusiou o zaujmovej politike na pozadi umenia vo verejnom priestore. V nadvaznosti na prakticky a lokalne zameranu iniciativu Verejny podstavec, cielom seminaru nie je hladat pozitivne priklady public artu, ktore casto cez katarznu kontroverziu prispievaju k pozitivnemu rozvoju spolocenskych struktur. Naopak, zamerom je formulovat limity oportunistickeho potencialu umenia vo verejnom priestore a definovat prvky, ktore konstituuju dielo s moznym spolocenskym dosahom. Toto zahrna i uvazovanie nad socialne konstruovanou tzv. pomyselnou verejnostou (Imagined Communities), pre ktoru sa public art produkuje, a ktora determinuje jeho obsah. Temou je hladanie motivacii a dovodov -- pre koho a naco?

Prispevky a diskusia budu v slovenskom a anglickom jazyku. Simultanny preklad je zabezpeceny.

Andreas Fogarasi je umelec; zije vo Viedni. Vo svojej praci sa zaobera estetizaciou a komercionalizaciou urbanneho priestoru, lokalnou identitou a vyuzitim architektury, umenia a dizajnu ako mocenskych instrumentov. Medzi jeho posledne umelecke projekty mj. patri La ciudad de color / Vasarely Go Home, Museo Reina Sofia, Madrid 2011, alebo Panorama (The Right of View), Istanbul 2010. Reprezentoval Madarsko na 52. Benatskom bienale v r. 2007 a zucastnil sa Manifesty 4 vo Frankfurte/Main.

Grupa Spomenik je Nova juhoslovanska skupina umelcov a teoretikov, ktora od r. 2002 vytvara verejny priestor pre kriticke diskusie, tykajuce sa balkanskej vojny 90tych rokov a jej dosledkov. Skupina skuma ako vznika diskurz umenia v case 'sucasnej permanentnej vojny'. V ramci projektu Studije Jugoslavije generuje politicky priestor pre debatu a analyzu. Clenmi Grupy Spomenik su Damir Arsenijevic, Ana Bezic, Jasmina Husanovic, Pavle Levi, Jelena Petrovic, Branimir Stojanovic, Milica Tomic.

Raluca Voinea je kuratorka a kriticka; zije v Bukuresti. Je zakladatelkou E-cart.ro (2006). Od r. 2009 organizuje program diskusii a intervencii vo verejnom priestore Cafe-bar Manifest. Je spolukuratorkou projektu / mobilnej struktury The KNOT (2010, Berlin, Varsava, Bukurest) a editorkou casopisu IDEA. Arts + Society (od r. 2008). Iniciovala webovy casopis zamerany na sucasne rumunske umenie The Long April (2011). V sucasnosti koordinuje (s choreografom M. Pelmuşom) seriu verejnych diskusii The Chomsky-Foucault Debate.

------

The seminar is a critical discussion about politics in the background of art in public space. With regard to the practically and locally oriented initiative Public Pedestal (Verejny podstavec), the aim of the seminar is not to search for positive examples of public art, which often contribute to the development of social structures through the way of cathartic controversy. On contrary, the idea is to formulate the limits of opportunistic potential of art in public space and to define features constituting the artwork with possible social impact. This include also a debate about socially constructed so called Imagined Communities, for which the public art is produced and which determine its content. Subject-matter is a search for motivations and purposes -- for whom and what for?

Contributions and discussion will be held in Slovak and English with simultaneous translation.

http://www.verejnypodstavec.com/

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára