sobota 17. mája 2014

Marián Vitkovič: Vraciame sa do feudalizmu


16. 5. 2014, Nitra, podporte na vybrali.sme

7 komentárov:

 1. PRÍLOHA
  SLOVENSKO
  ku
  protikorupčnej správe EÚ

  http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-report/docs/2014_acr_slovakia_chapter_sk.pdf

  OdpovedaťOdstrániť
 2. SK SK
  EURÓPSKA
  KOMISIA
  V Bruseli 3. 2. 2014
  COM(2014) 38 final
  ANNEX 25
  PRÍLOHA
  SLOVENSKO
  ku
  protikorupčnej správe EÚ
  Verejné obstarávanie
  Odhaduje sa, že na Slovensku v roku 2010 dosiahli celkové výdavky na práce, tovary a služby prostredníctvom verejného obstarávania sumu 15,61 miliárd EUR. Podľa prieskumu Eurobarometra z roku 2013 o podnikateľskej sfére 57 % (čo je druhý najvyšší percentuálny podiel v EÚ) účastníkov verejného obstarávania počas uplynulých troch rokov uviedlo, že nemohli vo verejnej súťaži uspieť v dôsledku korupcie. Respondenti zo Slovenska uviedli výskyt špecifikácií prispôsobených na mieru určitých spoločností v 84 % prípadov a 77 % respondentov uviedlo, že rozšírenou praxou je organizovanie vopred dohodnutých ponúk vo výberových konaniach.43 Navyše, 63 % respondentov zaznamenalo konflikty záujmov pri vyhodnocovaní ponúk a 62 % poukázalo na nejasný výber hodnotiacich kritérií.44 Vzhľadom na skutočnosť, že predstavitelia podnikateľských kruhov zastávajú názor, že tieto praktiky sú rozšírené, monitorovanie prostredníctvom zavedenia kontrol ex-ante by situáciu zlepšilo. SIS informovala o prípadoch korupcie a rodinkárstva v orgánoch správy na celoštátnej, miestnej a regionálnej úrovni, ako aj v organizáciách so štátnou účasťou podieľajúcich sa na verejnom obstarávaní a na prideľovaní štátnych prostriedkov.45 SIS uviedla aj to, že verejné súťaže na výstavbu a modernizáciu dopravnej infraštruktúry boli usporiadané v prospech vopred určených dodávateľov. Konkrétnejšie, SIS poukázala na korupciu a manipuláciu verejnej súťaže na rekonštrukciu budovy pre štátne inštitúcie.

  OdpovedaťOdstrániť
 3. Jedným zo základných štrukturálnych problémov je status Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), keďže zákon nezaručuje jeho prevádzkovú ani finančnú nezávislosť. Zákon o verejnom obstarávaní46 nezabraňuje politickým nomináciám do Úradu pre verejné obstarávanie ani neposkytuje záruky pred neprípustným zasahovaním do rozhodnutí, ktoré prijímajú pracovníci tohto úradu. Je to tak aj napriek tomu, že nedávne zmeny zákona zabezpečili, že predsedu Úradu pre verejné obstarávanie bude voliť parlament na návrh vlády.47 Právne ustanovenia o odvolaní predsedu Úradu pre verejné obstarávanie sú nejasne formulované a možno ich zneužiť, čiže obmedzujú záruky nezávislosti.48 Zdá sa, že verejné obstarávanie v oblasti zdravotnej starostlivosti na Slovensku je obzvlášť citlivé voči korupcii. Transparency International uverejnila prieskum cien, ktoré nemocnice zaplatili za nákup zdravotníckeho zariadenia (počítačových tomografov) v rokoch 2007 – 2012. Podľa tohto prehľadu sa nákupné ceny v jednotlivých nemocniciach značne líšili. Za počítačový tomograf s tými istými technickými parametrami zaplatila jedna nemocnica dvojnásobnú cenu ako iná nemocnica.

  OdpovedaťOdstrániť
 4. BUDÚCE OPATRENIA
  Problémy s právnymi predpismi a ich uplatňovaním v praxi, pociťovaný nedostatok nezávislosti na strane súdnictva a úzke prepojenie medzi politickou a podnikateľskou elitou, to všetko obmedzuje účinnosť protikorupčného rámca. Prioritu by preto mali dostať štrukturálne reformy, opatrenia na riešenie konfliktov záujmov, zacielenie úsilia na predchádzanie korupcii a riadna koordinácia pri vyšetrovaní. V oblasti financovania politických strán, verejného obstarávania a konfliktov záujmov je potrebné zaviesť legislatívne reformy aj praktické odrádzajúce opatrenia.
  Ďalšiu pozornosť si vyžadujú tieto body:
   Posilnenie nezávislosti súdnictva, predovšetkým stanovenie dobre definovaných kritérií na odvolanie predsedov a podpredsedov súdov. Zlepšenie procesných záruk pri disciplinárnych konaniach proti sudcom a zabezpečenie nezávislosti disciplinárnych senátov.
   Väčší dôraz na uplatňovanie zásady zásluhovosti pri vymenovaniach na manažérske pozície v policajnom zbore. Vytvorenie stratégie na účinnejšie zisťovanie a trestné stíhanie trestných činov korupcie.
   Zvýšiť transparentnosť financovania strán na miestnej a regionálnej úrovni vrátane dokončenia legislatívneho procesu. Zriadenie nezávislého orgánu na vyšetrovanie financovania politických strán a na dohľad nad týmto financovaním, ako aj zabezpečenie primeranosti a odrádzajúceho charakteru sankcií uplatňovaných v prípade porušenia pravidiel o financovaní politických strán.
   Zintenzívnenie kontrol vykonávaných príslušnými orgánmi v záujme zníženia rizika zneužitia prostriedkov EÚ a sprísnenie kontrolných mechanizmov pri prevencii, zisťovaní a odrádzajúcom postihovaní sankciami v prípade konfliktov záujmov. Vytvorenie politiky na boj proti korupcii v oblasti zdravotnej starostlivosti so zameraním aj na verejné obstarávanie. Zvýšenie úsilia v oblasti presadzovania práva, prokuratúry a súdnictva na účel stíhania prípadov korupcie týkajúcich sa prostriedkov EÚ. Uskutočňovanie efektívnych nezávislých kontrol ex-ante zameraných na postupy verejného obstarávania na ústrednej aj miestnej úrovni. Posilnenie mechanizmov vnútornej kontroly u verejných obstarávateľov a zvýšenie ich kapacít s cieľom účinne predchádzať korupčným praktikám. Monitorovanie dôsledkov zavedenia nedávnych zmien v zákone o verejnom obstarávaní, najmä zmien týkajúcich sa nezávislého fungovania Úradu pre verejné obstarávanie. Presadzovanie väčšej stability, efektívnosti, nezávislosti a odbornosti v slovenskej verejnej správe, vrátane ústredných a miestnych orgánov verejného obstarávania.

  OdpovedaťOdstrániť
 5. Pozoruhodný chlapec, Marián Vitkovič spáchal osobnostno-charakterovú samovraždu tým, že kandiduje za Komunistickú stranu Slovenska. Vitkovič má asi veľmi hlboko do vrecka. Škoda ho!

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. a ty máš veľmi blízko zlodejom, keď si myslíš, že vypisovaním na internete za 2,5 na hodinu cez agentúru niekoho presvedčíš.
   Pozdravuj kolegov na súmračnej

   Odstrániť
  2. Milý dedo,
   obdivujem, že vo Vašom veku dokážete obsluhovať internet, no zase Vám zlyháva logika. Chápem, že tomu bežný pravičiar nerozumie (keďže podľa seba súdi druhých), no ak by chcel zarobiť, nájde si nejakú peknú menšiu či väčšiu stranu, čo sa predáva tými najlacnejšími témami rasizmu a xenofóbie a podobných intelektuálnych vrcholov.
   Lenže práve komunisti, milý dedo, nikoho neobviňujú a zameriavajú sa čisto na fungovanie systému.
   Takže keď si budeš najbližšie špárať v nose pri diskusii, porozmýšľaj o tom, že ešte stále existujú ľudia, ktorí chcú zlepšiť aj ten Tvoj smutný život.

   Odstrániť