streda 1. apríla 2015

Dialektický ezoterizmus

MARTIN K. | Nezávislí

Musíme si s najvyššou vážnosťou zodpovedať otázku: „Čo uzrie vyspelá duša, odpútavšia sa od hmotného tela, na astrálnej pláni?“

Zrenie vyšších duchovných sfér bolo v predchádzajúcich vývojových etapách ľudstva sprístupnené len predurčeným zasvätencom, ktorí sa askézou očistili od nízkych egoistických a telesných túžob. No uviaznutie ľudstva v materialistickom svetonázore a nehatenom sebectve núti Biele bratstvo Červenej hviezdy vlievať do historického vývoja človeka inšpiráciu a sily pre poznávanie sveta Ducha. Ešte predtým, ako čitateľ otvorí svoje duševné zmysly je potrebné, aby pochopil deje odohrávajúce sa vo vyšších svetoch. Musíme preto s najvyššou vážnosťou zodpovedať otázku: „Čo uzrie vyspelá duša, odpútavšia sa od hmotného tela, na astrálnej pláni?“ Jej dušezrak bude vyplnený besným a ľútym bojom medzi dvoma antagonistickými triedami duchovných bytostí. Tu spolu zvádzajú boj protikladné myšlienkové princípy, aby presadili svoju duchomoc a stali sa nositeľmi síl dejinného vývinu ľudstva. Aj keď čitateľ ešte nemá dostatočne utvorené duševné ústrojenstvo na nadzmyslové vnímanie popisovaného deja, je nevyhnutné aby sa teoreticky oboznámil s podstatou javov, ktoré sú určujúce pre naše žitie v hmotnej sfére. Vedomie týchto vyšších skutočností mu umožní nadviazať duchovné spojenie s jednou z bojujúcich síl. Svojou aktivitu v hmotnej sfére a časnosti tak bude napomáhať vplyvom z večnosti a duchovnej ríše. Avšak všetko závisí od toho, ku ktorej z bojujúcich strán sa duša bude kloniť.

Ak sa duša rozhodne podporovať sily spravodlivosti a dobra, povstane pred jej dušezrakom trojica mocných žiarivých a nadhmotných bytostí. Tieto zo svojich čarokrásnych astrálnych tiel vlievajú do duší verných učeníkov vznešené duchovné imaginácie o nadchádzajúcom spravodlivom veku. Vedúca bytosť, nadaná veľkou a divotvornou mocou, určuje smer duchovného vývinu celého spoločenstva a zo svojho bytia necháva prýštiť ideály spravodlivej práce a rovnosti. Veľkoleposť a kryštálový jagot myšlienok oslňuje všetky duše navôkol, ktoré s hlbokou pokorou nasledujú burácajúce volanie tejto presilnej duchovnej bytosti, nesúce meno Marxiel. Duše zotročené nízkym sebectvom v smrteľnej hrôze utekajú od jej pôsobenia, pretože nedokážu vystáť vysoké transcendentné vibrácie Marxielove. Veď východiskový princíp, plynúci z jeho samotného bytia, možno do slov zachytiť v nasledovnom výroku: „Neosobná obeta pre ľudstvo!“.

Druhou v poradí z trojice duchovných bytostí Svätosvetlého Princípu je entita nesúca meno Engelsiel. Ak Marxiel s duchovným zrakom upretým v budúcnosť ľudstva tvorí nové ideály spoločenského usporiadania, Engelsiel spája sily všetkých na hmotnej sfére inkarnovaných duší v mocnú spoločenskú a politickú riavu. Pôsobí láskyplne v individuálnych ľudských osudoch, pripravuje stretnutia zatiaľ neprebudených duší s vtelenými duchovnými majstrami. Dobrotivo a milostiplne dohliada na rast a mohutnenie revolučného hnutia. S milujúcou starostlivosťou dbá, aby každý člen hnutia vniesol vysoké neosobné vibrácie do kolektívnej duchovno-energetickej centrály. Ak by duša nechala na seba pôsobiť bytie Engelsiela, svojím dušesluchom by začula nosnú myšlienku jeho pôsobenia: „Súcit a spolupráca!“

Poslednou z bytostí Trojice Svetla je Leniniel, nezdolný a hrdý bojovník, odetý v ligotavej duchovnej zbroji a vládnuci blýskavým nehmotným mečom. Veru, pripadla mu najnáročnejšia úloha, vzdorovať náporu temných reakčných bytostí. Každý nový duchovný deň sa udatne vydáva na astrálnu pláň aby sa tu ruval a porážal zastarané myšlienkové formy. Svojím pôsobením je priamo spojený s éterickými telami inkarnovaných prebudených duší, aby im dopomáhal v hodine najväčšej núdze. Avšak takéto prepojenie medzi sférami ducha a hmoty mu zároveň spôsobuje obrovskú duchovnú bolesť. No Leniniel na to nedbá, neosobne a mĺkvo kladie svoje utrpenie na oltár ľudstva. Neuhasiteľná túžba po spravodlivosti, obeta a bezhraničné muky, to všetko vypovedá o základnej myšlienke Leniniela: „Borba a vytrvalosť!“.

Aj keď sú popisované duchovné bytosti oddelené, predsa ich bytie splýva v jednotu nikdy nepochopiteľnú rozumom, v duchovné trojsúznenie v trojbytí. Každý účinkuje osobitným spôsobom a predsa spolupôsobia v smere budúceho vývoja ľudstva. Ak by sa našla duša dostatočne vyvinutá, aby sa mohla odvážiť pomenovať túto vznešenú Trojbytosť Svetla, jej ústa by s posvätnou úctou a odovzdanosťou zašepkali: „Komuniel!“.

Ak budete kedykoľvek v núdzi, opakujte neprestajne túto formulku. Duchovné bytosti Vás vyslyšia a bezpečne vyvedú zo všetkých súžení.

Marxiel inšpiruj,

Engelsiel ochraňuj,

Leniniel pomáhaj,

Komuniel veď nás!A proti komu stoja títo majestátny Duchovia Svetlopravdy? Proti antagonistickej Temnotrojici, pôsobiacej skazonosne a zhubne na vývoj ľudstva. V protiklade k neosobnej spravodlivosti, vlievajú do ľudských duší majetnícky egoizmus a neproduktívny individualizmus. Hania a spotvorujú sväté impulzy Komuniela, nahrádzajú prirodzenú túžbu nezrelých duší po slobode, bludnými myšlienkami o trhovom hospodárstve.

Ústrednou bytosťou Temných je Misesiel, pôvodca zvodu a stvoriteľ egoistického princípu. Neustále opantáva a vábi vo viere nepevné duše pod svoje okultné panovanie. Vštepuje im bezmedznú túžbu po zlate, priúča ich k podlej sebeckosti. Pôsobí myšlienkami v protiklade k Marxielovi, rozleptáva ideály ekonomickej vzájomnosti a dosadzuje rozkladné zámery neregulovanej hospodárskej súťaže. Nízke vibrácie duchovného bytia Misesiela sa manifestujú v základnej myšlienke: „Konkurencia a sebectvo!“.

Druhá bytosť, prislúchajúca k Skazonosnému Trojduchu, nesie meno Hayekiel. Vytýčená mu bola úloha mátať a zastrašovať, neskúseným dušiam naháňať strach rozprávaním o prikrádajúcej sa hrozbe poddanstva. Úmyslom tejto ľsti je poblúzniť a zviesť duše, aby vyznávali učenie o nadradenosti zisku jednotlivca pred osudom celého spoločenstva. Veru, mámivý a zvodný je Hayekielov čaroklam, preto nevedomé duše vo svojej  najhlbšej podriadenosti zlatu zároveň nachádzajú svoju najvyššiu slobodu. Bytie tejto zradnej bytosti je ovládané myšlienkou: „Podriadenosť trhu a nenásytnosť!“.

Poslednou bytosťou, uzatvárajúcou Trojitý Temnospolok, je Friedmaniel. Jeho poslaním je balamutiť a pliesť duše zložitou matematickou mágiou, aby sa v opantaní číslami odcudzili ideám bratskej svornosti celého ľudstva. Friedmaniel neprestajne vytvára abstraktné myšlienkové formy, ale bez nevyhnutného podielu duchovnej substancie všeľudskej Lásky a neobmedzeného Súcitu. A preto sú tieto idei nevyhnutne mrazivo sebecké a duchovne neplodné. Jeho oddaný vyznávači ho niekedy pomenúvajú aj Dokonalý Matemagik. Rezonančná myšlienka bytia Friedmaniela znie: „Individualizmus a chamtivosť!“.

Aj tieto tri zradné a klamuplné bytosti utvárajú spolu Temnotrojnú nadbytosť. Dostatočne morálne zhumpľovaná a poklesnutá duša by svojím dušesluchom zachytila meno tejto Triády Temnozla, jej ústa by vyriekli v svätohrôze to prestrašné: „Trhiel!“.

Preto, drahý čitateľ, zváž ku ktorej sa pripojíš. Či ku Svätopravdivému Trojbytiu Komuniela, či Súmračnej Temnotrojici Trhiela. Lebo od toho sa bude odvíjať spása tvojej duše...

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára